Adatkezelési Tájékoztató

Jelen adatezelési tájékoztató a lilapolus.hu weboldal és az oldal egyes szolgáltatásaihoz kapcsolódóan átadott adatok gyűjtéséről azok feldolgozásáról és a felhasználó adatainak kezzeléséből eredő jogokról és kötelezettségekről ad tájékoztatást.
Az Adatkezelő az adatkezelést a jogszabályok szerint, tisztességesen a Felhasználó számára átláthatóan végzi, mindvégig ilyen eljárásra törekszik.
Az Adatkezelő csak a működéshez fetétlenül szükséges adatokat gyűjti. Az anonimitás megörzése érdekében felhasználó közvetlen azonosítását lehetővé tevő adatokat pl.: név, lakcím, telefonszám nem gyűjt.

Adatkezelő

Adatkezelő Neve: Palocsai Béla
Adakezelő Email Címe: info@lilapolus.hu
Adatkezelő Telefonszáma: +36 70 673 8199

Tárhely Szolgáltató

Szolgáltató Neve: Netmask Interactív Kft.
Székhelye: 1131. Budapest Nővér utca 110.
Szolgáltató Email Címe: info@netmask.hu
Szolgáltató Telefonszáma: +36 1 646 4921

Adatfeldolgozók

Hírlevél küldés

Hírlevelek küldéshez a Mailchimp szolgáltatását használjuk. Ebben az esetben a Mailchimp adatfeldolgozónak minősül. Ilyen esetekben a Mailchimp adatkezeléssel összefüggő adatfeldolgozói tevékenysége a technikai háttér szolgáltatása. A Mailchimp szolgáltatást nyújtó The Rocket Science Group LLC az EU-US Privacy Shield framework (Európai Unió és az Amerikai Egyesült Államok között kötött adatvédelmi pajzs egyezmény) alapján nyilvántartott cég, amely tehát megfelel a GDPR követelményeinek.

Adatfeldolgozó Neve: The Rocket Science Group LLC (Mailchimp)
Adatfeldolgozó Székhelye: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA
Adatfeldolgozó Email Címe: scott.culpepper@mailchimp.com
Adatfeldolgozó Telefonszáma: +1 (404) 806-5843

A Mailchimp adatvédelmi nyilatkozata a következő linken érhető el: https://mailchimp.com/legal/privacy/

Web analitikai szolgáltatások

Adatfeldolgozó a honlap működésének javításához a honlap használatának elemzéséhez webanalitikai szolgáltatásokat vesz igénybe. A honlap használatának elezése érdekében a felhasználó eszközén a szolgáltatók cookiek-at helyeznek el. Az érintett az online felületek használatával, azokhoz történő hozzáféréssel kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítja, és ott tárolja. A Facebook által kezelt cookie-k a Európai Unión belüli szervereinken kerül tárolásra. A Weboldal használatával a Felhasználó hozzájárul adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez a meghatározott módon és célokra. A Google és a Facebook ezeket az információkat az online felületek érintett által történő használatának értékelésére, elemzésére, az online felületeken végrehajtott tevékenységekről szóló riportoknak az összeállítására, valamint az azokon végzett tevékenységekkel és internethasználattal kapcsolatos egyéb szolgáltatások nyújtására használja.
A szolgátatók megnevezése:

Szolgáltató Neve: Google Irland ltd. (Google Analitycs)
Szolgáltató Székhelye: Gordon House Barrow Street Dublin 4, Ireland
Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója a következő linken érhető el: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Szolgáltató Neve: Facebook Irland ltd. (Facebook)
Szolgáltató Székhelye: 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland
Szolgáltató adatvédelmi tájékoztatója a következő linken érhető el: https://www.facebook.com/privacy/explanation

Adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 1. Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet a továbbiakban: GDPR)
 2. Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény2 (a továbbiakban: Infotv.).

A kezelt adatok köre, adatkezelés célja

Felhasználói Regisztráció

Kezelt adatok:

Felhasználó név:

A regisztráló felhasználónak az adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges. A weboldal tulajdonosa és a felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

Email Cím:

Az e-mail cím a felhasználónak az azonosításához elengedhetetlenül szükséges. Ezen felül a weboldal tulajdonosa és a felhasználó közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

Jelszó:

A felhasználói fiókba történő biztonságos belépést szolgálja

A felhasználónév és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy az e-mail cím az érintett nevét tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező e-mail címet ad e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

Az adatkezelés jogalapja:

 Az adatkezelés jogalapja a felhasználói fiók regisztrálása során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

 A kapcsolattartási adatok kezelése a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig történik. A regisztráció törlése a rendszeren belül a „Fiók törlése” feliratra kattintva kezdeményezhető.

Hírlevél Feliratkozás

Kezelt adatok:

Név:

A név a feliratkozó azonosításához elengedhetetlenül szükséges. A weboldal tulajdonosa és a feliratkozó közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

Email Cím:

Az email cím a feliratkozó adatbázisban történő azonosításához elengedhetetlenül szükséges. A weboldal tulajdonosa és a feliratkozó közötti kapcsolattartás célját szolgálja.

A Megszólítás és az e-mail cím esetében nem szükséges, hogy az személyes adatot tartalmazzon. Így például nem szükséges, hogy a Név az érintett nevét tartalmazza. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy olyan létező nevet ad e meg, amely a kilétére utaló információt tartalmaz.

Az adatkezelés jogalapja:

 Az adatkezelés jogalapja a felhasználói fiók regisztrálása során megadott fenti adatok tekintetében az érintett hozzájárulása.

Az adatkezelés időtartama:

 A kapcsolattartási adatok kezelése a felhasználó hozzájárulásának visszavonásáig történik. A regisztráció törlése a rendszeren belül a „Fiók törlése” feliratra kattintva kezdeményezhető.

Remarketing

Az adatkezelés mint remarketing tevékenység cookie-k segítségével valósul meg.

Kezelt adatok:

A cookie tájékoztatóban meghatározott cookiek által kezelt adatok.

Az adatkezelés jogalapja:

Az Ön önkéntes hozzájárulása, amit a honlap használatával ad meg Adatkezelő számára [GDPR Rendelet 6. cikk (1) bekezdés a) pont szerinti adatkezelés].

Az adatkezelés időtartama:

Az adott cookie adattárolási idötartama, bővebb információ elérhető itt:
Google általános cookie tájékoztató: https://www.google.com/policies/technologies/types/
Google Analitycs tájékoztató: https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage?hl=hu
Facebook tájékoztató: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

Az adatokhoz való hozzáférés és az adattovábbítás

A személyes adatokhoz kizárólagosan Adatkezelő férhet hozzá feladatainak ellátása céljából. Adatkezelő a személyes adatokat a tárhelyszolgáltató szerverein tárolja. Szolgáltató megfelelő informatikai, technikai és személyi intézkedésekkel gondoskodik arról, hogy az általa tárolt személyes adatokat védje többek között a jogosulatlan hozzáférés ellen vagy azok jogosulatlan megváltoztatása ellen. Így például az informatikai rendszerben tárolt adatokhoz való hozzáférést a szolgáltató naplózza, vagyis mindig ellenőrizhető, ki, mikor, milyen személyes adathoz fért hozzá. A tárhely szolgáltatójának személyes adatokhoz való hozzáférési jogosultsága nincs.

Személyes adatok továbbítása harmadik fél felé nem történik.

Automatizált döntéshozatal, profilalkotás

A weboldal és kapcsolt szolgáltatásai körében automatizált döntéshozatal, valamint profilalkotás a rendelkezésre bocsájtott adatokkal nem történik.

Az adatkezeléshez kapcsolódó jogok

A hozzáféréshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől a megadott elérhetőségén keresztül tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy:

 1. Adatkezelő milyen személyes adatait; – milyen jogalapon; – milyen adatkezelési cél miatt; – mennyi ideig kezeli
 2. Adatkezelő kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosított hozzáférést vagy kinek továbbította a személyes adatait
 3. Adatkezelőnek amennyiben nem az érintett bocsátotta azokat a rendelkezésére milyen forrásból származnak a személyes adatai
 4. Adatkezelő alkalmaz-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

Adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátja a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthat fel. Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében Adatkezelő köteles meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

A helyesbítéshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti, hogy Adatkezelő módosítsa valamely személyes adatát. Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 3 napon belül teljesíti, és erről az általa megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti.

A törléshez való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül, írásban kérheti Adatkezelőtől az érintett hozzájárulása alapján kezelt személyes adatainak a törlését. Adatkezelő a kérelmet legfeljebb 3 napon belül teljesíti, és erről az e célból megadott elérhetőségre küldött levélben értesíti az érintettet.

A tiltakozáshoz való jog

Az érintett személy a megadott elérhetőségeken keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat az adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint Adatkezelő személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelné. Ebben az esetben Adatkezelőnek kell igazolnia, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetősége

Ha az érintett úgy ítéli meg, hogy Adatkezelő a személyes adatainak kezelése során megsértette a hatályos adatvédelmi követelményeket, akkor

 1. panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
  cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
  postacím: 1374 Budapest, Pf. 603.
  E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
  honlap: www.naih.hu
 2. lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím), illetve Adatkezelő lakcíme szerint illetékes törvényszéknél nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag oldalon

Adatkezelési tájékoztató módosítása

Az Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsa. A honlap módosítás hatálybalépését követő használatával elfogadja a módosított adatkezelési tájékoztatót.
Amennyiben az Adatkezelő a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kíván végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatja Önt az adatkezelés céljáról és az alábbi információkról:

 1. a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól;
 2. azon jogáról, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását;
 3. hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja,
 4. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának jogáról;
 5. arról, hogy a személyes adat szolgáltatása jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen alapul vagy szerződés kötésének előfeltétele-e, valamint hogy az Ön köteles-e a személyes adatokat megadni, továbbá hogy milyen lehetséges következményeikkel járhat az adatszolgáltatás elmaradása;
 6. az automatizált döntéshozatal tényéről (ha alkalmazott ilyen eljárás), ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozóan érthető információkat, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel, és Önre nézve milyen várható következményekkel bír.

Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhet meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.

Módosítás dátuma: 2020. október 27.

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.